مهندس پیام قربانی

تحصیلات:

کارشناس ارشد مدیریت

سوابق مدیریتی:

1-معاون سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

2-رئیس اداره خدمات شهری شهرداری ایلام

3-عضو کمیته فنی خدمات شهری شهرداری ایلام

4-عضو کمیته ماده 4 نظام پزشکی

صندق پست الکترونیک:

ghorbani.payam2017@yahoo.com